Stadgar

för

VÄSTRA HÄLSINGLANDS FORSKARFÖRENING

Fastställda vid föreningens bildande 1997-04-16, reviderade 2010-03-22

§ 1 Föreningens namn är Västra Hälsinglands Forskarförening, VHF. Föreningen har sitt säte i Ljusdal och omfattar Ljusdals kommun.

§ 2 Föreningen som är en ideell förening, har till ändamål att främja släkt- och bygdeforskning.

§ 3 Varje fysisk person med intresse för släkt- och bygdeforskning äger rätt att inträda i föreningen.

§ 4 Medlem som önskar utträde ur föreningen skall göra skriftlig anmälan därom till styrelsen. Medlem uteslutes ur föreningen om medlemsavgiften inte erlägges under verksamhetsåret.

§ 5 Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av en ordförande och sex ordinarie ledamöter.

§ 6 Mandattiden för ordföranden är ett år och för övriga ordinarie ledamöter två år. Hälften av de ordinarie ledamöterna väljs vid varje årsmöte.

§ 7 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övrig erforderliga funktioner.

§ 8 Firman tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 9 Styrelsen samlas till styrelsemöte på ordförandens kallelse eller då styrelsemöte så beslutat.

§ 10 Styrelsemötet är beslutsmässigt om samtliga styrelseledamöter kallas och minst halva antalet av dessa är närvarande.

§ 11 Som styrelsens beslut gäller den mening som delas av största antalet ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 12 Vid styrelsemöte skall protokoll föras av sekreteraren. Protokollet ska justeras av ordföranden och en justeringsperson.

§ 13 Föreningens räkenskaper skall revideras av två revisorer.

§ 14 Valberedningen som skall bestå av tre ledamöter, lämnar vid årsmötet förslag till ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer.

§ 15 Mandattiden för revisorer är ett år samt är mandattiden för valberedningen rullande på tre år, en sammankallande.

§ 16 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår. Senast tre veckor före årsmötet skall räkenskaperna med tillhörande handlingar och bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll lämnas för revision.

§ 17 Medlemsavgiften bestämmes av årsmötet och avser följande kalenderår.

§ 18 Årsmötet sammankallas av styrelsen och hålles senast i februari månad på dag som styrelsen beslutar.

§ 19 Skriftlig kallelse till årsmötet skall utgå till medlemmarna senast 3 veckor i förväg. Kallelsen skall förutom tid och plats innehålla föredragningslista och inkomna motioner.

§ 20 Årsmötet beslutar endast i ärenden upptagna på föredragningslistan.

§ 21 Motioner till årsmötet skall ha poststämplats eller vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

§ 22 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.

3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar.

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Fråga om mötet är behörigt utlyst.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Föredragande av ekonomisk berättelse.

9. Föredragande av revisorernas berättelse.

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fastställande av medlemsavgift.

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

13. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen.

14. Val av ordförande på ett år.

15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter på två år.

16. Val av två revisorer på ett år.

17. Val av ledamot i valberedningen.

18. Övriga ärenden.

19. Mötets avslutande.

§ 23 Extra föreningsmöte sammankallas av styrelsen på eget initiativ eller om revisorerna eller minst 10 % av medlemmarna med skriftlig motivering så begär.

§ 24 Skriftlig kallelse till extra föreningsmöte skall utgå till medlemmarna senast tre veckor i förväg. Kallelsen skall förutom tid och plats innehålla ärendelista och utförliga kommentarer till ärendena.

§ 25 Extra föreningsmöte beslutar endast i ärenden upptagna på ärendelistan.

§ 26 Vid årsmöte eller extra föreningsmöte har varje närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Styrelsemedlem har dock ej rösträtt vid behandling av ansvarsfrihet eller val av revisor. Beslut fattas genom öppen omröstning eller, om någon så begär, genom votering. Sluten votering kan endast begäras vid årsmötespunkter 13–18.

§ 27 Vid årsmöte eller extra föreningsmöte skall protokoll föras av sekreterare som valts vid mötet. Protokollet skall justeras av ordföranden för mötet och av två av mötet valda justerare.

§ 28 Ändring av dessa stadgar eller upplösande av föreningen kan endast ske genom samstämmande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Av dessa skall minst ett vara årsmöte. Sådana beslut skall vid bägge mötena stödjas med två tredjedelars majoritet och mötena skall bägge omfatta minst 10 procent av medlemmarna.

§ 29 Vid upplösning av föreningen skall det sista föreningsmötet besluta hur eventuellt kvarvarande medel och utrustning skall disponeras. Föreningens samlingar skall antingen överlämnas tillsammanslutning med likartade intressen eller till bibliotek, museum och arkiv.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s